สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084746

    ยื่นใบลาออกล่วงหน้า 1 ปี ได้หารือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ยื่นใบลาออกจากราชการในเดือนตุลาคม 65 โดยให้มีผลในเดือน ตุลาคม 66 ได้หรือไม่

ถามโดย : พิชัย ส่องเสนา ( chevrolet1966@hotmail.com )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 12:26 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามกองการเจ้าหน้าที่ (กจ.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1203

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 12:45 ]