สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084744

    การพิมพ์หนังสือราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักงานเลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง หนังสือราชการภายนอก ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ การพิมพ์ที่ถูกต้อง ต้องเป็นอย่างไรตามระเบียบงานสารบรรณ ๑. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล..... ที่ตั้ง และรหัสไปรษณีย์ หรือ ๒. องค์การบริหารส่วนตำบล..... ที่ตั้ง และรหัสไปรษณีย์ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ( Juju_nareumon@hotmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 10:38 ]