สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084743

    อำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจากการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ขอเรียนถามครับ สุขาภิบาลยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อปี 2542 อำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จะยังคงอยู่หรือไม่ เพราะตาม พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลฯ 2542 มาตรา 13 ระบุว่าเมื่อยกฐานะเป็นเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯให้มีอำนาจหน้าที่ต่อจนครบวาระ หรือไม่เกินห้าปี ซึ่งเทศบาลตำบลหลายแห่งได้มีการประกาศแต่งตั้งชุมชนและมีคณะกรรมการชุมชนนับตั้งแต่ยกฐานะมา แต่หลังจากมีระเบียบฯว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน 2564 ออกมา เทศบาลตำบลหลายแห่งได้มีการประกาศยกเลิกคณะกรรมการชุมชนเพราะเกรงว่าจะมีความซ้ำซ้อนกับคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงอยากทราบความชัดเจนครับ

ถามโดย : สมศักดิ์รอดวินิจ ( tamyhan_s@hotmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 09:59 ]