สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084739

    การเบิกค่ารับรองสำหรับแขกรับเชิญในพิธิเปิด-ปิด การจัดการแข่งขันกีฬา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบจ.และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาให้กับประชาชนในจังหวัด โดยมีพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ซึ่งจะเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มให้ผู้บริหาร อบจ. ผู้บริหารสมาคมกีฬาฯ และเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานที่มาร่วมพิธีเปิด-ปิด ในค่ารับรองสำหรับแขกรับเชิญในพิธีเปิด-ปิด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดงานฯ พ.ศ. 2564 หมวด 5 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ข้อ 20 (4) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ... ค่ารับรองสำหรับแขกรับเชิญในพิธีเปิด-ปิด โดย ผู้บริหาร อบจ. ผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงาน มีสถานะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานด้วย จะสามารถเบิกค่ารับรองสำหรับแขกรับเชิญในพิธีเปิด-ปิด ได้หรือไม่คะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : อรพรรณนันทกิจโกศล ( may_23324@yahoo.co.th )  IP 49.230.xxx.xxx  [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 22:12 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 - 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 15:35 ]