สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084738

    อำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจากการยกฐานะเป็นเทศบาล

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ขอเรียนถาม สุขาภิบาลยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อปี 2542 อำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จะยังคงอยู่หรือไม่ เพราะตาม พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลฯ 2542 มาตรา 13 ระบุว่าเมื่อยกฐานะเป็นเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯให้มีอำนาจหน้าที่ต่อจนครบวาระ หรือไม่เกินห้าปี ซึ่งเทศบาลตำบลหลายแห่งได้มีการประกาศแต่งตั้งชุมชนและมีคณะกรรมการชุมชนนับตั้งแต่ยกฐานะมา แต่หลังจากมีระเบียบฯว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน 2564 ออกมา เทศบาลตำบลหลายแห่งได้มีการประกาศยกเลิกคณะกรรมการชุมชนเพราะเกรงว่าจะมีความทับซ้อนกับคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงอยากทราบความชัดเจนครับ

ถามโดย : สมศักดิ์รอดวินิจ ( tamyhan_s@hotmail.com )  IP 223.207.xxx.xxx  [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 21:52 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (กพส.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9000 ต่อ 2203

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 08:53 ]