สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084734

    เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.รับโอนย้ายข้าราชการทหารกองทัพเรือ มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ซึ่งก่อนโอนย้าย กองทัพเรือได้มีคำสั่งให้พนักงานท่านนี้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ สอบถามว่าหลังจากพนักงานท่านนี้โอนย้ายมาสังกัด อบต. ยังสามารถเบิกเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ที่เคยได้รับจากกองทัพเรือจากงบประมาณของ อบต.ได้อีกหรือไม่

ถามโดย : มิ่งกมล ไม้หอม ( Mingkamonjoom@gmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 16:07 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หากหน่วยงานต้นสังกัดเดิมทำการเบิกจ่ายเงิน พ.ส.ร. รวมกับเงินเดือนให้เป็นรายเดือน และต่อมา อปท. รับโอนย้าย จะต้องเบิกจ่ายเงิน พ.ส.ร. รวมกับเงินเดือนที่ได้รับจากงบประมาณของ อปท. เพราะสิทธิที่เคยได้รับเงินดังกล่าวย่อมติดตัวตามมาครับ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9067-69 ต่อ 301-310 ) [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 17:09 ]