สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084732

    ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ตามหนังสือที่ มท 0816.2/ว2311 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กำหนดแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับค่าจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานทั่วไป (1) ค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน (2) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ขอเรียนสอบถามว่า ค่าใช้สอยใน (2) หมายรวมถึงค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ด้วย ใช่หรือไม่คะ

ถามโดย : ลักขณา ของเมืองพรวน ( educationsanlocal@gmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 15:13 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 2 ข้อ 4 และข้อ 5

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 11/08/2565 เวลา 14:10 ]