สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084730

    พนักงานจ้างทั่วไปของ อบต. ขอฝึกงานที่ อบต.

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

พนักงานจ้างทั่วไปของ อบต. ได้ศึกษาต่อภาคทวิภาคีของวิทยาลัยอาชีวศึกษา และประสงค์จะขอฝึกงานที่ อบต. ได้หรือไม่ แล้วถ้าฝึกงานที่ อบต.ได้ จะยังคงได้รับเงินเดือนตำแหน่งพนักงานจ้างได้หรือไม่

ถามโดย : อุมาพรอินทร์จักร์ ( umaporn30082520@gmail.com )  IP 180.180.xxx.xxx  [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 14:24 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9000 ต่อ 3133

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 14:32 ]