สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084727

    การเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งนายสัตวแพทย์จากปฎิบัติการเป็นชำนาญการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พนักงานเทศบาลตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ ขอประเมินเพื่อเลื่อนเป็นระดับชำนาญการ บุคคลดังกล่าวเริ่มรับราชการตำแหน่งนี้ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2561 วุฒิปริญญาตรี ขอประเมินเมื่อ 21 ก.ค. 2565 รวมเวลา 4 ปีเศษ จากที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ 1.ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบุว่า "ต้องดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงานด้านวิชาการสัตวแพทย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี" 2.ตามประกาศ กทจ.ขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉ.55) พ.ศ.2558 ลว. 29 ธ.ค. 2558 ตามบัญชีคุณสมบัติแนบท้ายประกาศ (ท.2) ซึ่งระบุว่า " จะต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ระดับปฏิบัติการ โดยต้องมีระยะเวลารวมกันในการปฏิบัติงานในลักษณะงานของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้มีปริญญาตรีฯ" 3.จากกรณีดังกล่าวอยากทราบว่ากรณีบุคคลดังกล่าวสามารถขอประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งเป็นตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการ ได้ 4 ปี ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้อ 1 หรือ 6 ปีตามประกาศในข้อ 2

ถามโดย : รัตนาภรณ์นวลศรี ( ruthsang@hotmail.com )  IP 125.24.xxx.xxx  [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 12:14 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามไฟล์แนบ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 09:09 ] เอกสารแนบ