สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084706

    การพิมพ์หนังสือราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

การพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง หนังสือราชการภายนอก ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ การพิมพ์ที่ถูกต้อง ต้องเป็นอย่างไรตามระเบียบงานสารบรรณ ๑. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล..... ที่ตั้ง และรหัสไปรษณีย์ หรือ ๒. องค์การบริหารส่วนตำบล..... ที่ตั้ง และรหัสไปรษณีย์

ถามโดย : บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ( Juju_nareumon@hotmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 11:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักงานเลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สล.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9000 ต่อ 5101

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 13:36 ]