สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084700

    หารือการใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

- กรณี เครื่องสูบน้ำประปาของกิจการประปาเทศบาล เกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถสูบน้ำได้จะต้องมีการซ่อมแซม และเป็นการซ่อมใหญ่ต้องใช้งบประมาณมาก แต่เนื่องจากกิจการประปามีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะซ่อมแซมได้ และเทศบาลก็ไม่มีเงินที่จะสนับสนุนเพื่มเติมให้กับกิจการประปาได้ และเมื่อตรวจสอบยอดเงินสะสมของกิจการประปาแล้วมีไม่เพียงพอที่จะขอใช้ได้ - จึงขอหารือว่า เทศบาล จะเสนอต่อสภาเทศบาล เพื่อขออนุมัติใช้เงินสะสมของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำประปา ดังกล่าว ตามข้อ 89 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท.พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ได้ หรือไม่ อย่างไร

ถามโดย : บุญเลิศพฤฒากรณ์ ( ิิิbunloet11@gmail,com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 10:50 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 02-241-9049,02-241-9000 ต่อ 1522

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 13:14 ]