สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084698

    การจัดซื้อถังขยะ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

อบต.ไม่มีรถขยะ แต่ อบต.จะจ้างเหมาให้เอกชนจัดเก็บขยะให้ โดย อบต.จะจัดซื้อถังขยะแจกจ่ายให้ประชาชน โดยจัดเก็บค่าเก็บขยะหลังคาเรือนละ 20 บาทต่อเดือน อยากสอบถามว่า อบต.สามารถจะจัดซื้อถังขยะแจกจ่ายให้ชาวบ้านได้ไหม และใช้หนังสือระเบียบใดในการจัดซื้อแจกจ่าย

ถามโดย : พิสิษฐ์เดช ( ืnalak_jang@gmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 10:32 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (กสว.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9000 ต่อ 2112-3

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 10:55 ]