สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084695

    การใช้เงินรายได้สะสม อปท. จัดซื้อรถรับส่งนักเรียน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ขอสอบถามว่า อบต. สามารถจัดซื้อรถรับ-ส่งนักเรียน โดยใช้เงินสะสมของ อบต. ได้หรือไม่ เพื่อรองรับการรรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

ถามโดย : นวพลย่องเส้ง ( y.nawaphon@outlook.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 10:25 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. จักต้องพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการรับงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 11/08/2565 เวลา 14:04 ]