สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084694

    การเบิกจ่ายค่าอาหารเลี้ยงรับรอง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

อบจ. เป็นเจ้าภาพในการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานยุทธศาสตร์) เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด อบจ. กทม. และพัทยา ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร มี เทศบาลเมืองในจังหวัดมาร่วมประชุมชี้แจงด้วย รวมทั้งสิ้น 35 ราย อบจ. การประชุมเริ่มตั้งแต่ 12.30 น. - 18.00 น. อบจ. ได้จัดเตรียมอาหารว่างภาคบ่าย และอาหารเย็น เพื่อไว้เลีียงร้บรองผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงทั้งหมด และได้ทำขอเบิกเงินไปที่กองคลัง แต่กองคลังบอกว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จึงเรียนถามว่า การประชุมนี้สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่

ถามโดย : ปางสาทเทศ ( pangst09@gmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 10:20 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบของ อปท. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้ที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โดยตรง เบอร์โทร 02-241-9045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 11:36 ]