สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084693

    การขอกรอบผู้บริหารสถานศึกษา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอสอบถาม กรณีเทศบาลเมือง มีความประสงค์จะขอกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ต้องปฏิบัติอย่างไรคะ ขอบพระคุณค่ะ

ถามโดย : วัชระพล ( watpla@hotmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 09:44 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีเทศบาลเมืองซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงเองแล้วเสนอของบประมาณอัตราที่ต้องการจากสำนักงบประมาณหากได้งบประมาณเพียงพอแล้วให้กำหนดตำแหน่งตามมาตรฐานทั่วไปเรื่องการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการครูพนักงานครูและกำหนดเลขที่ตำแหน่งตามหนังสือสั่งการที่มท0809.4/ว849

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 14:20 ]