สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084689

    การคำนวณภาระค่าใช้จ่ายในกรณีการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขออนุญาตรบกวนสอบถามกรณีการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อกำหนดตำแหน่งใหม่เพิ่ม ถ้า อปท.ใช้ตัวเลขของเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ที่เป็นปัจจุบันมาคำนวณภาระค่าใช้จ่ายใหม่จะถือว่าถูกต้องและสามารถทำได้หรือไม่ เนื่องจากหากไม่แก้ไขตัวเลขดังกล่าว อาจทำให้การคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านงานบุคคลปัจจุบันไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ ณ ปัจจุบัน อปท มีค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนฯ ที่เพิ่มขึ้นหลังจากการจัดทำแผนฯ (อปท.มีตัวเลขงบประมาณรายจ่ายฯตามข้อบัญญัติฯที่ค่อนข้างน้อย หากไม่ปรับปรุงข้อมูลอาจทำให้การจัดทำแผนอัตรากำลังฯ ในรอบต่อไป อปท.อาจมีภาระค่าใช้จ่ายฯ ตามมาตรา 35 ที่สูงเกินไป)

ถามโดย : ธงรบศิระวงษ์ ( ohgivi@windowslive.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 03/08/2565 เวลา 13:50 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 70 ลว. 19 มิ.ย. 63

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 08:27 ]