สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084688

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังถือปฏิบัติหรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ยังถือปฏิบัติหรือไม่

ถามโดย : ธัญญาลักษณ์ปัญญา ( mo.ko.20@hotmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 03/08/2565 เวลา 12:02 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ 02-241-9049,02-241-9000 ต่อ 1522

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 13:12 ]