สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084099

    สอบถามเรื่องการย้าย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) วุฒิ รปม. มีคำสั่งให้ช่วยปฏิบัติราชการงานใน สป. มาแล้ว 1 ปี สามารถย้ายไปตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างในเทศบาลเดียวกันได้หรือไม

ถามโดย : ศรีรุ้งคุ้มปาน ( rung.kc1146@hotmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 24/06/2565 เวลา 08:52 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สอบถามโทร 062-3461889 ค่ะ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 24/06/2565 เวลา 10:06 ]