สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084093

    การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณี กพ. รับรองคุณวุฒิเป็นสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางภูมิสถาปัตยกรรม สามารถบรรจุเข้ารับราชการกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์ ว23 ปี 2564 ได้หรือไม่ ขอบพระคุณค่ะ

ถามโดย : ศิริกัลยาธงชัย ( nan_engna@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 23/06/2565 เวลา 17:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ปริญญาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นวุฒิ ที ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันตามหนังสือสำนักงาน กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 23 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ การรับรองคุณวุฒิ สามารถสอบถามรายละเอียดตามเบอร์ 02 2419000 ต่อ 3331

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 27/06/2565 เวลา 10:18 ]