สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084091

    การทำกรมธรรม์ประกันภัยโดรน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

อปท. จัดซื้อโดรน สำหรับใช้ในการถ่ายภาพมุมสูง การขึ้นทะเบียนกับกรมการบินพลเรือน อปท.ต้องจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุของโดรน ขอสอบถามว่าการทำกรมธรรม์ประกันภัย โดรน อปท. สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ และเบิกจ่ายตามระเบียบใด

ถามโดย : ปางสาทเทศ ( pangst09@gmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 23/06/2565 เวลา 16:00 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 24/06/2565 เวลา 08:16 ]