สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084089

    อบจ.จะจัดแข่งขันกีฬา

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

อบจ.จะจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับสมาคมกีฬาฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชนและประชาชนในจังหวัด แต่สถานที่จัดการแข่งขันกีฬาภายในจังหวัดไม่มีความพร้อมในบางกีฬาฯ จึงจะจัดแข่งขันในสถานที่นอกเขตจังหวัด ขอเรียนสอบถามว่า อบจ.สามารถจัดการแข่งขันกีฬาให้กับประชาชนในจังหวัด โดยใช้สถานที่แข่งขันนอกเขตจังหวัดได้หรือไม่คะ

ถามโดย : อรพรรณนันทกิจโกศล ( may_23324@yahoo.co.th )  IP 122.154.xxx.xxx  [ วันที่ 23/06/2565 เวลา 15:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีที่หารือมานี้สามารถเทียบเคียงได้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/2781 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 28/06/2565 เวลา 14:17 ] เอกสารแนบ