สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084088

    การโอนเงินรายได้สมทบเงินสะสม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลจ่ายเงินสะสมจัดทำโครงการก่อสร้างถนน ต่อมาเดือน มิถุนายน 2565 กองช่างได้ประมาณราคาเพื่อเสนอจัดจ้าง ปรากฎว่า งบประมาณที่กองช่างประมาณราคาใหม่ สูงชึ้นประมาณ 50,000 บาท เนื่องจากราคาน้ำมัน และค่าวัสดุก่อสร้าง มีราคาสุงขึ้น ขอสอบถามว่า เทศบาลสามารถโอนงบประมาณ โดยเป็นอำนาจของนายก ฯ เนื่องจาก ปริมาณงาน คุณภาพ ไม่เปลี่ยน แต่เพิ่มเฉพาะวงเงิน มาสมทบเงินสะสมที่สภาอนุมัติแล้ัว ได้หรือไม่ โดยในการเบิกจ่าย จะจัดทำฎีกา 2 ตัว ตัวที่หนึ่งเบิกจ่ายจากเงินสะสมก่อน ที่เหลือทำฎีกาเบิกจ่ายจากเงินรายได้ที่เกิดจากการโอน ถูกต้องหรือไม่ ค่ะ

ถามโดย : ธีรยาโตภาณุรักษ์กุล ( DAKO2515@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 23/06/2565 เวลา 14:50 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 02-241-9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/06/2565 เวลา 13:12 ]