สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084087

    โอนงบประมาณสมทบเงินสะสมได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลจ่ายเงินสะสมเพื่อทำโครงการก่อสร้างถนน เดือนมิถุนายน 2565 กองช่างได้ประมาณราคาเพื่อดำเนินการเสนอจัดจ้าง ปรากฎว่า งบประมาณที่กองช่างประมาณราคาใหม่สูงขึ้นประมาณ 50,000 บาท เนื่องจากนำ้มันและค่าวัสดุปรับสูงขึ้น ขอสอบถามว่า เทศบาลสามารถโอนงบประมาณจากเงินรายได้ สมทบโครงการที่จ่ายจากเงินสะสมได้หรือไม่ โดยเวลาเบิกจ่าย ต้องจัดทำฏีกาเบิกจ่าย เงินสะสมก่อน ที่เหลือ จัดทำฏีกาที่จ่ายจากเงินโอน (เงินรายได้) ถูกต้องหรือไม่ค่ะ

ถามโดย : ธีรยาโตภาณุรักษ์กุล ( DAKO2515@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 23/06/2565 เวลา 14:41 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 02-241-9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/06/2565 เวลา 13:03 ]