สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084086

    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากต้องการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมฯ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน งบประมาณตั้งไว้ตามราคามาตรฐานคอมฯ 17,000.- บาท แต่ไม่สามารถจัดซื้อได้ในช่วงเวลาปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน ขาดตลาดเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มราคาจะปรับสูงขึ้นกว่าราคาที่มาตรฐานกำหนด จึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมฯ เป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ที่ราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน สอบถามว่า ต้องดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณอย่างไร ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ภาวิดากิจสาริกรรณ์ ( phawida02@gmail.com )  IP 1.10.xxx.xxx  [ วันที่ 23/06/2565 เวลา 13:51 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 27/06/2565 เวลา 15:20 ]