สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084083

    การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

อ้างถึงระเบียบข้อ 14 ของระเบียบค่าเช่าบ้านฯ กรณีของข้าพเจ้าได้กู้เงินกู้จากสถานบันการเงินแบบสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ระบุเหตุผลการกู้เพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ข้าพเจ้าได้นำเงินมาสร้างบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยได้อยู่จริงแทนการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย อยากสอบถามว่า ข้าพเจ้าสามารถนำสัญากู้เงินจากสถาบันการเงินที่ไม่ใช้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยตรงมาเบิกเงินค่าเช่าบ้านตามสิทธิที่ข้าพเจ้ามีได้หรือไม่

ถามโดย : นายสุภาพดาวุธ ( sawapam14@gmail.com )  IP 183.88.xxx.xxx  [ วันที่ 23/06/2565 เวลา 13:29 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 23/06/2565 เวลา 13:31 ]