สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084080

    อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลสามารถอุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในการดำเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุงหอกระจายข่าวของชุมชนได้หรือไม่ และถ้าสามารถอุดหนุนได้ ชุมชนต้องมีการตั้งงบประมาณสมทบหรือไม่

ถามโดย : นภดลเกวี ( big4328@hotmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 23/06/2565 เวลา 12:59 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุน ปี 2559 หากมีประเด็น ให้สอบถาม 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 27/06/2565 เวลา 15:18 ]