สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084077

    การคิดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโฉนดตราจอง และสค.1

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

1. การคิดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ดินที่เป็นตราจอง ประเภทบ้านอยู่อาศัย และที่เป็นเกษตร ได้รับการยกเว้นหรือไม่ 2. สค.1 ที่เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้รับการยกเว้นหรือไม่ 3. การแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่มีการใช้ประโยชน์หลายอย่างตัดแบ่งตามสัดส่วนแบบไหน (ตัดแบ่งแบบแนวนอน)

ถามโดย : วรรณาจงเทพ ( wannataktan@gmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 23/06/2565 เวลา 12:02 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1.หนังสือ ที่ มท 0808.3/ว 3525 ลว.16 มิ.ย.63 เจ้าของที่ได้รับการยกเว้นและบรรเทาภาษี หมายถึง บุคคลที่มีกรรมสิทธิ์ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน คือ โฉนดที่ดิน โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว" การยกเว้นภาษีตาม ม.41 และ ม.96 ไม่รวมถึงผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดิน กรณีโฉนดตราจองบ้านอยู่อาศัยและเป็นเกษตรจึงได้รับยกเว้นภาษี 2.สค.1 ไม่ใช่เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เป็นเพียงใบแจ้งการครอบครองที่ดิน กรณีเจ้าของบ้านมีชื่ออยู่อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้านจึงมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเฉพาะมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัยตาม ม.41 วรรคสอง ไม่เกิน 10 ลบ. 3.ประกาศ กค.และมท.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท ข้อ 2 (1)กรณีมีการใช้ประโยชน์หลายประเภทในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์ประเภทเดียวกันทั้งหมดบนที่ดินในส่วนที่เป็นที่ตั้ง ให้วัดขนาดพื้นที่ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แล้วคำนวณฐานภาษีโดยใช้มูลค่าของที่ดินหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นแยกตามการใช้ประโยชน์ กรณีตัดแบ่งแนวนอนได้จึงต้องคำนวณตามความในประกาศดังกล่าว

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/06/2565 เวลา 12:56 ]