สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084071

    อัตราค่าปรับเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อยากสอบถามอัตราค่าปรับผิดนัดชำระหนี้ของเงินกู้เศรษฐกิจชุมชนค่ะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : นงค์ลักษณ์เวียงนนท์ ( nonglag_@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 23/06/2565 เวลา 10:59 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อสอบถามที่กรมการปกครอง ส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่ หมายเลข 026298306-14 ต่อ 507,510,513

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 27/06/2565 เวลา 15:25 ]