สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084068

    การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

จะดำเนินการขอยุบกองการประปา แต่ตอนนี้ตำแหน่ง ผอ.กอง ขอใช้บัญชีกับกรมส่งเสริมฯ และอยู่ระหว่างการปลดล็อคสรรหา จะสามารถดำเนินการในส่วนของการยุบเลิกกองได้มั้ยคะ

ถามโดย : วิไลภรณ์บุญรอดรักษ์ ( peaw.jome@gmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 23/06/2565 เวลา 09:25 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฯ ฉ.4 พ.ศ. 2563 ลว. 3 พ.ย. 63

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 27/06/2565 เวลา 09:30 ]