สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084066

    การส่งคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขออนุญาตสอบถามขอคำแนะนำค่ะ กรณีผู้สูงอายุมาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพโดยเลือกรับเป็นเงินสดซึ่ง อปท.ต้องทำการเบิกจ่ายเป็นเงินสดให้ผู้มีสิทธิ โดยมีสิทธิได้รับเดือน มิ.ย.64 ต่อมาในปีงบ 65 ตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเบี้ยยังชีพตั้งแต่ปีงบ 64 แต่เงินได้โอนมาที่บัญชีของ อปท แล้วโดยมิได้มีการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน มิ.ย.64 จนถึงปัจจุบัน 1.การคืนเงินที่โอนมาในบัญชีของ อปท.ในส่วนของปีงบ 64 แก่กรมบัญชีกลาง มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร 2.การคืนเงินที่โอนมาในบัญชีของ อปท.ในส่วนของปีงบ 65 แก่กรมบัญชีกลาง มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

ถามโดย : เมษาเมษา ( mernklachatcharin@gmail.com )  IP 2001:44c8:464c:4540:d8f2:7526:7f68:ac35.  [ วันที่ 22/06/2565 เวลา 18:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อที่กองพัฒนาและการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น(กพส.) 02-241-9000 ต่อ 2202-3

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/06/2565 เวลา 13:11 ]