สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084064

    การคิดวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน อปท. วันที่ 1 ตุลาคม 2565 กรณีข้าราชการลาออก

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สมมุติว่า เดือนมิถุนายน 2565 ได้มีข้าราชการลาออกจากราชการ จำนวน 6 ท่าน ทำให้มีข้าราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 เหลือน้อยกว่าตอนเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 ประเด็นนี้มีข้อสงสัยในการตีความครับ วงเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนวันที่ 1 ตุลาคม 2565 กำหนดว่าไม่เกินร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 โดยให้นำวงเงินที่ได้ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนไปแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 มาหักออกก่อน ประเด็นนี้มีข้อสงสัยในวงเงินที่จะเลื่อนใน 1 ตุลาคม 2565 การคิดร้อยละ 6% ว่า วงเงินที่ได้ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนไปแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 65 ที่จะนำมาหักออก คิดรวมกับข้าราชการที่ลาออกทั้ง6คน ด้วย หรือคิดเฉพาะข้าราชการที่รับราชการอยู่จริงนะ 1 กันยายน 2560 ครับ

ถามโดย : ข้าราชการเปื้อนฝุ่น ( samakida594@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 22/06/2565 เวลา 17:01 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

คำตอบเดียวกันกับ ข้อ CC084065

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 23/06/2565 เวลา 17:19 ]