สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084058

    การประชุมสภาท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

พรบ.เทศบาล ม.24 ระบุว่า "ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย..." เทศบาลได้กำหนดครบสี่สมัยแล้ว แต่เนื่องจากเทศบาลไม่มีเรื่องที่จะพิจารณาหรือนำเข้าที่ประชุมพิจารณา คำถาม เทศบาลจะไม่ดำเนินการประชุมสภาตามสมัยประชุมนั้นได้หรือไม่

ถามโดย : พีรพัฒน์มิตรราช ( perapat.m@hotmail.com )  IP 134.236.xxx.xxx  [ วันที่ 22/06/2565 เวลา 15:05 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เมื่อสภาเทศบาลได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้แล้ว และประธานสภาท้องถิ่นได้แจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอญัตติใด ๆ เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาหรือไม่มีกิจการอันใดของสภาเทศบาลที่จะต้องดำเนินการในสมัยประชุมดังกล่าว ประธานสภาเทศบาลก็ไม่สามารถนัดประชุมในสมัยประชุมนั้นได้ และประธานสภาควรแจ้งเรื่องดังกล่าวในการประชุมสามัญประจำปีสมัยต่อไป

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 24/06/2565 เวลา 13:28 ]