สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084057

    การเปลี่ยนแปลงบัญชีเพื่อการรับเงินในระบบ GFMIS มีขั้ันตอนการขอเปลี่ยนแปลงอย่างไรค่ะ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเพื่อการรับเงินในระบบ GFMIS มีขั้ันตอนดำเนินการอย่างไรบ้าง เพราะโทรสอบถามที่เบอร์ 02-24190000 ต่อ 1510 แล้วไม่มีผู้รับสายเอง ต้องติดต่อไปที่คลังจังหวัดหรือกรมบัญชีกลางก่อนหรือไม่ อย่างไร ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : อรวรรณตัน่หล้า ( ORAWAN_tanlar@hotmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 22/06/2565 เวลา 15:01 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง คือ อบจ. ทน. และ ทม. ให้ติดต่อกับสำนักงานคลังจังหวัด 2. กรณีเป็นหน่วยที่กรมฯ จัดสรรงบประมาณให้ คือ ทต. และ อบต. ที่จะขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวันในการรับเงินอุดหนุนทั่วไป (GFMIS) ให้ส่งเอกสาร ดังนี้ 2.1 แบบสร้างหลักผู้ขาย(ตัวจริง) 2.2 สำเนาหน้าเช็คเลขที่บัญชีเดิม และหน้าเช็คบัญชีใหม่ (ที่จะขอเปลี่ยนแปลง) รับรองสำเนาให้เรียบร้อย (ให้ปลัด อปท.) เป็นผู้รับรอง 2.3 สำเนาบัตรข้าราชการของปลัด อปท. หรือผู้รักษาการ (ถ้า อปท. นั้นไม่มีปลัด) 2.4 บุคคลที่ต้องเซ็นต์แบบขอเปลี่ยนแปลงหลักผู้ขาย คือปลัด อปท. หรือ ผู้รักษาการแทน ปลัด(ในกรณีที่ อปท. ไม่มีปลัด 2.5 โดยทำหนังสือส่งผ่านอำเภอ และจังหวัด เพื่อจะให้จังหวัดของท่าน ทำหนังสือมาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่อไป

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1607-1611 ) [ วันที่ 24/06/2565 เวลา 13:55 ]