สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084047

    การคำนวณค่าเสื่อมราคา

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อคสล. เวลาตั้งหนี้จะบันทึกเป็นงานระหว่างก่อสร้างทั้งโครงการ แล้วต้องแยกบันทึกบัญชีงานท่อคสล.ออกมาเพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาจากถนนลูกรังหรือไม่ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ทั้งโครงการ

ถามโดย : ศิริพรขำหรุ่น ( siripornk145@gmail.com )  IP 134.236.xxx.xxx  [ วันที่ 22/06/2565 เวลา 12:07 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 22/06/2565 เวลา 14:42 ]