สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084046

    การส่งนักเรียนเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

เทศบาลไม่มีโรงเรียนในสังกัด สามารถส่งนักเรียนในสังกัด สพฐ. ในนามเทศบาล เข้าร่วมการแข่งขันได้หรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไร ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : วันเพ็ญถิตย์กุล ( oneonetit@hotmail.com )  IP 1.1.xxx.xxx  [ วันที่ 22/06/2565 เวลา 12:01 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หากประเด็นข้อคำถามข้างต้นหมายความถึง การจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการ (ระดับภาค) และ/หรือการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น หลักเกณฑ์/คุณสมบัติ กำหนดไว้เฉพาะผู้เรียนและ/หรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เท่านั้น ครับ/ค่ะ

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 22/06/2565 เวลา 16:11 ]