สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084045

    การจำแนกวัสดุ ครุภัณฑ์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 ลว. 28 พ.ค. 64 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย ฯ วัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทนได้กำหนดให้ "สว่านมือ" เป็นวัสดุคงทน จึงขอเรียนถามว่า "สว่านมือ" ในคำนิยามนี้รวมถึง สว่านไร้สายที่ใช้พลังงานแบตเตอร์รี่ด้วยหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันสว่านมือที่ใช้กำลังจากคนแทบจะมิได้นำมาใช้งานแล้ว และสว่านไร้สายดังกล่าวขณะใช้งานไม่ได้ใช้ไฟฟ้าที่กำลัง 300-550 วัตต์ เหมือนสว่านไฟฟ้า แต่ใช้เพียงแบตเตอร์รี่ที่ต้องชาร์จอยู่ตลอดเวลา ขอบคุณครับ

ถามโดย : ธนิธรเกตุแก้ว ( tanitornkubpum@gmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 22/06/2565 เวลา 11:38 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

จัดอยู่ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/06/2565 เวลา 10:28 ]