สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081618

    เรื่องการจัดทำบันทึกรายงานการตรวจสภาพครุภัณฑ์ ในกรต้องซ่อมแซมครุภัณฑ์ร

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

อยากสอบถามว่า ในกรณีครุภัณฑ์ต่างๆ ชุดรุดเสียหาย จึงต้องมีการซ่อมแซม จำเป็นต้องจัดทำรายงานการตรวจสภาพครุภัณฑ์ จากกองต่างๆ หรือไม่ เนื่องจากหัวหน้าส่วน/ผู้อำนวยการกอง แต่ละส่วนมีปัญหาในเรื่องจัดทำรายงานตัวนี้ บอกว่าไม่มีความจำเป็นต้องทำเพราะเป็นภาระของกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ อยากทราบว่าถ้าไม่ทำจะมีความผิดไหม

ถามโดย : ปัทมาปิ่นทอง ( ka_rn@windowslive.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 14/01/2565 เวลา 16:26 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่ซ้ำกับรหัส CC081614 และเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบของ อปท. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้ที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โดยตรง เบอร์โทร 02-2419045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 16/01/2565 เวลา 08:53 ]