สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081612

    สอบถามการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

การจัดทำบัตรประจำตัว นายก รองนายก สมาชิกสภา ให้ลงวันที่ออกบัตรตั้งแต่วันที่เท่าไร และบัตรมีอายุกี่ปี

ถามโดย : ลินดาไผ่ล้อม ( linda-da15@hotmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 14/01/2565 เวลา 15:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9000 ต่อ 3133 ครับ

ตอบโดย : กต. ประสานโดย : กต. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 17/01/2565 เวลา 09:52 ]