สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081611

    การเปลี่ยนแปลงบัญชีครุภัณฑ์ ธค 2564

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีได้มีการโอนตั้งจ่ายรายใหม่ในปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2564 เมื่อเดือน กันยายน 2564 และได้กันเงินไว้ ต่อมาในเดือน มกราคม 2565 จะดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ปัจจุบันบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้เปลี่ยนเป็นเดือน ธันวาคม 2564 คำถาม จะต้องดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ที่ได้กันเงินไว้ ตามข้อ 30 แห่งระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือไม่ เพราะบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จากธันวาคม 2563 ราคา 854,000 บาท เปลี่ยนเป็น ธันวาคม 2564 ราคา 850,000 บาท ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : นางสาวพรพิรุณสืบเพ็ญไชย ( piroon_noi@hotmail.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 14/01/2565 เวลา 15:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เปลี่ยนเเปลงคำชี้เเจงตามบัญชีมาตรฐานปีปัจจุบัน ตามข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/01/2565 เวลา 09:27 ]