สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081609

    สอบถามการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การจัดทำบัตรประจำตัว นายก รองนายก สมาชิกสภา ให้ลงวันที่ออกบัตรตั้งแต่วันที่เท่าไร และบัตรมีอายุกี่ปี

ถามโดย : ลินดาไผ่ล้อม ( linda-da15@hotmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 14/01/2565 เวลา 15:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 18/01/2565 เวลา 13:32 ]