สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081605

    การจัดทำสัญญาจ้างเหมาบุคลากร/ใช้จ่ายเงินสะสม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

1. อปท.สามารถจัดทำสัญญาจ้างเหมาบุคลากรโดยกำหนดเพิ่มค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลา ในสัญญาจ้างเหมาได้หรือไม่ 2. อปท.สามารถจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อติดตั้งกล้อง CCTV สำหรับรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุบัติเหตุทางท้องถนนได้หรือไม่ 3. อปท.สามารถจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจัดซื้อรถฟาร์มแทร็กเตอร์ตัดหญ้าได้หรือไม่

ถามโดย : napapatmapet ( tsbsaohai@gmail.com )  IP 116.58.xxx.xxx  [ วันที่ 14/01/2565 เวลา 13:26 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1)จ้างเหมาบริการ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ 02-241-9049 02-241-9000 ต่อ 1522,1523 2)และ 3)ถ้าข้อเท็จจริงปรากฎว่า กล้อง cctv และ รถฟาร์มแทร็กเตอร์ตัดหญ้านำมาใช้ในด้านการบริการชุมชนสังคมหรือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในเขต อปท.เป็นไปตามเงื่อนไขของระเบียบเบิกจ่ายปี 47 ข้อ 89(1) ก็สามารถใช้จ่ายจากเงินสะสมได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/01/2565 เวลา 14:06 ]