สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081603

    องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กรณีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้เคยแต่งตั้งไว้ยังไม่หมดวาระ 4 ปี แต่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งรองนายก สมาชิกสภา และผู้แทนภาคราชการ ได้หมดวาระและเกษียณอายุไปแล้ว ทำให้กรรมการไม่ครบองค์ประกอบตามที่ระเบียบกำหนด คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวที่เหลืออยู่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้หรือไม่

ถามโดย : กัญญารัตน์ สิงห์สา ( niti_kon09@hotmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 14/01/2565 เวลา 10:39 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่กองแผนพัฒนาท้องถิ่น(กง.ผถ.)ผู้รับผิดชอบโดยตรง ได้ที่เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 2123 หรือ 083-304-1907(ต๊อบ)

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 19/01/2565 เวลา 13:25 ]