สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081602

    การย้าย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

นาย ก. บรรจุในตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ด้วยวุฒิการศึกษา ป.ตรี บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) ปัจจุบันได้รับเงินเดือนขั้น 12,730 บาท มีความประสงค์จะย้ายไปดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี แต่เนื่องจากวุฒิ ป.ตรี มีวิชาบัญชีไม่ถึง 15 หน่วยกิต จึงจะนำวุฒิ ปวช. ซึ่งมีวิชาบัญชี 6 หน่วยกิต มาเป็นคุณสมบัติในการย้ายตำแหน่ง จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และจะได้รับเงินเดือนในขั้นใด

ถามโดย : สารัฐวงศ์ ( khirikhanglocal@hotmail.com )  IP 125.27.xxx.xxx  [ วันที่ 14/01/2565 เวลา 10:23 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีข้อหารือดังกล่าว เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ขอให้ท่านทำเรื่องหารือ พร้อมแนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องผ่านจังหวัดที่ท่านสังกัดอยู่

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 17/01/2565 เวลา 09:36 ]