สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081601

    การจ่ายเงินสะสมค่าโครงการก่อสร้างข้ามปี

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯฉ.4 (4) หน้าที่ 15 เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว อปท.ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป เรียนถาม คำว่าภายในระยะเวลไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หมายความว่า หนึ่งปีนับจากวันที่มีการประชุมอนุมัติของสภา หรือ หนึ่งปีงบภายใน 30 กย.ของปีถัดไป (ขอบคุณค่ะ )

ถามโดย : นงลักษณ์ ประสมสวย ( puey.29@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 14/01/2565 เวลา 10:11 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ปี คือ ปีงบประมาณ สรุปคือเข้าสภาในปีงบประมาณไหนให้ก่อหนี้ภายในปีงบประมาณหน้า นับเป็นปีงบประมาณ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/01/2565 เวลา 13:52 ]