สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081600

    การจ่ายเงินสะสมข้ามปี(ด่วนค่ะ)

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯฉ.4 (4) หน้าที่ 15 เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว อปท.ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป เรียนถาม คำว่าภายในระยะเวลไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หมายความว่า หนึ่งปีนับจากวันที่มีการประชุมอนุมัติของสภา หรือ หนึ่งปีงบภายใน 30 กย.ของปีถัดไป (ขอบคุณค่ะ )

ถามโดย : นงลักษณ์ ประสมสวย ( puey.29@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 14/01/2565 เวลา 10:05 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049 ค่ะ

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 14/01/2565 เวลา 20:12 ]