สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081599

    การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด การให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ต้องใช้ระเบียบหลักเกณฑ์ใดค่ะ

ถามโดย : นันทภัคโคตรคำหาญ ( nantapaktomtaklom@gmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 14/01/2565 เวลา 10:00 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 17/01/2565 เวลา 09:27 ]