สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081596

    คุณสมบัติและวิธีการสรรหาพนักงานจ้างภารกิจ (ทักษะ)

  • สอบถามหน่วยงาน > สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ตามประกาศหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับพนักงานจ้าง สำหรับการสรรหาพนักงานจ้างภารกิจประเภททักษะ นั้น การจะพิสูจน์ให้เห็นถึงทักษะการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถใช้วิธีการทดลองการปฏิบีติงานโดยไม่ต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานได้หรือไม่ ตาม ข้อ 6 (1) วรรคท้าย ที่กำหนดไว้ว่า ทักษะของบุคคลที่กำหนดในวรรคแรกจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ

ถามโดย : ชัยยัณห์แก่นจันทร์ ( chaiyan.ke@hotmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 14/01/2565 เวลา 09:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนสอบถามได้ที่ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โทร 0-2241-9000 ต่อ 4202-4

ตอบโดย : สบ.พถ. ประสานโดย : สบ.พถ. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 18/01/2565 เวลา 11:25 ]