สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081595

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีพนักงานเทศบาล ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรี ให้เดินทางไปราชการเพื่อรายงานตัว ตามกำหนดการเรียกให้ไปรายงานตัว ตามประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในกรณีดังกล่าว สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 โดยถือเป็นการเดินทางไปราชการ ตามข้อ 14(1) ได้หรือไม่

ถามโดย : กันยาจันทะคีรี ( yayee_baby2557@hotmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 14/01/2565 เวลา 09:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่ได้ หากข้อมีสงสัย ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 - 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/01/2565 เวลา 15:41 ]