สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081593

    ขอสอบถามกรณีจะขอดูผลคะแนนการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอสอบถามครับหากผมจะขอกระดาษคำตอบแบบปรนัย , กระดาษคำตอบอัตนัย และคะแนนการสอบสัมภาษณ์ , คะแนนผงงาน , คะแนนวิสัยทัศน์ และคะแนนประวัติการรับราชการ จะต้องดำเนินการอย่างไร ผมอ่านในแบบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบแล้วไม่เข้าใจ ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร

ถามโดย : ว่าที่ร.ต.ชัยพรสีชมภู ( chaiyapron2516@gmail.com )  IP 2001:fb1:108:a2f0:4558:cb8e:f3c1:696a.  [ วันที่ 13/01/2565 เวลา 21:29 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รายละเอียดตามประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอดูผลคะแนนการสรรหาและกระดาษคำตอบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานเทศบาลผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 10 มกราคม 2565

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 18/01/2565 เวลา 09:27 ]