สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081592

    การโอนย้าย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สวัสดีครับ ข้าพเจ้าชื่อ นายณัฐวิทย์ ศรีพีรกานต์ อยากจะขอสอบถามเรื่องการโอนย้ายครับ ไม่ทราบว่า การโอนย้ายข้าราชการครูสังกัดสพฐ มายัง ข้าราชการครูสังกัด อปท. เมื่อพ้นครูผู้ช่วย 2 ปีแล้ว (การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม) สามารถทำเรื่องโอนย้าย มาสังกัด อปท ได้เลยไหมครับ เพราะมีความสับสนในส่วนของประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอนย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานการสอน ตำแหน่งครู พ.ศ.2564 เนื่องจากมีความสับสนในข้อที่ 6.6 ที่มีการพูดถึงข้าราชการประเภทอื่นที่จะโอนมาเป็นครูในสังกัด อปท ต้องมีอายุราชการรวม 6 ปี ดังไฟล์ที่แนบไว้ ในกรณีนี้ นับรวมถึงข้าราชการครูในสังกัด สพฐ ซึ่งเป็นประเภทสายงานครู หรือสายงานการสอนอยู่แล้ว ไม่ทราบว่า ในระเบียบนั้นนับรวมไหมครับ หรือว่า ถ้าดำรงตำแหน่งข้าราชการครู สายการสอน อยู่แล้ว สามารถโอนย้ายได้เลยเมื่อพ้นครูผู้ช่วย (2ปี) ครับ ขอบคุณครับ

ถามโดย : ณัฐวิทย์ศรีพีรกานต์ ( nutthawit19@gmail.com )  IP 2403:6200:8870:fb09:51b2:e6d4:b720:7468.  [ วันที่ 13/01/2565 เวลา 16:40 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

โอนย้ายไม่ได้ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ปี 64 ข้อ 6.6 คือต้องดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 17/01/2565 เวลา 09:41 ]